AktualnościLife style

Test na inteligencję – czym jest i czy warto go zrobić?

Inteligencja niewątpliwie jest jednym z bardziej intrygujących i ciekawych zagadnień. Od wieków zastanawiamy się dlaczego niektórzy ludzie obdarzeni są wyższym ilorazem IQ od innych. Czy inteligencja jest możliwa do wyszkolenia, czy jest nabyta i uwarunkowana genetycznie? Już w starożytności szukano metod do jej pomiaru i oceny. Dziś dysponujemy wieloma różnymi testami, pozwalającymi nam uzyskać wyobrażenie o naszym IQ. W artykule omówimy najważniejsze cechy i rodzaje testów na inteligencję, a także zastanowimy się nad ich zaletami i wadami oraz tym, jak te testy są stosowane w różnych dziedzinach życia. Przyjrzymy się także bliżej, czy testy na inteligencję są w stanie w pełni odzwierciedlić nasze zdolności i potencjał oraz czy istnieją jakieś inne czynniki, na które powinniśmy zwrócić uwagę?

Wprowadzenie do teorii inteligencji

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci powstało wiele teorii próbujących zdefiniować inteligencję, a także jej strukturę, przyczynowość i jej zależności. Ponadto podejmowano również liczne próby dokonania jak najlepszego sposobu mierzenia ludzkiego IQ. Wiele z tych teorii koncentruje się na różnych aspektach inteligencji, takich jak zdolność do przetwarzania informacji, nauki i rozumowania, a także zdolność do adaptacji i rozwiązywania problemów. Badaniami nad inteligencją zajmowali się przede wszystkim psychologowie i często wyciągali oni różne wnioski ze swoich obserwacji. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch istotnych teoriach w tej kwestii, czyli teorii inteligencji wielorakiej i teorii CHC.

Teoria inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera

Jedną z najbardziej znanych teorii inteligencji jest teoria inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, która zakłada, że inteligencja składa się z kilku różnych, niezależnych od siebie inteligencji.

Howard Gardner był amerykańskim psychologiem i od 1986 roku profesorem na Harvard University. W swojej teorii Gardner wyróżnił osiem rodzajów inteligencji:

 • inteligencja logiczno-matematyczna – cechuje się wrażliwością, a także umiejętnością dostrzegania wzrorców logicznych lub liczbowych oraz zależności przyczynowo-skutkowych;
 • inteligencja muzyczna – ten rodzaj inteligencji wyróżnia wrażliwość na rytmy, rozumienie ekspresji muzycznej, a także umiejętność tworzenia muzyki;
 • inteligencja lingwistyczna – cechuje ją podatność na tworzenie tekstów, rymów oraz lekkość wysławiania się i komunikacji;
 • inteligencja ruchowa – wyraża ją umiejętność koordynacji ruchów ciała;
 • inteligencja wizualno-przestrzenna – cechuje ją wyjątkowa umiejętność obserwacji i oceny świata w przestrzeni;
 • inteligencja interpersonalna – ten rodzaj inteligencji to umiejętność reagowania na nastroje i właściwego wpływania na ludzi bez względu na ich cechy charakteru;
 • inteligencja intrapersonalna – cechuje ją umiejętność dostrzegania własnych pragnień, uczuć oraz posiadanych zalet;
 • inteligencja ekologiczna – umiejętność reagowania i współegzystowania z innymi gatunkami, wrażliwość na los innych stworzeń.

Ta teoria sugeruje, że każdy z nas posiada unikalne kombinacje i poziomy tych różnych inteligencji, co umożliwia nam radzenie sobie z różnymi zadaniami i sytuacjami w życiu. Niemniej należy podkreślić, że nie ma żadnych empirycznych dowodów, które by potwierdziły słuszność tej teorii.

Teoria Cattell-Horn-Carroll (inaczej teoria CHC)

Teoria CHC, której skrót pochodzi od pierwszych liter nazwisk trójki psychologów , Raymonda B. Cattella , Johna L. Horna i Johna B. Carrolla zakłada istnienie kilku niezależnych składników inteligencji. CHC uwzględnia trzy główne kategorie inteligencji:

 • wykształcenie kognitywne;
 • ścieżki rozwojowe;
 • zadania krytyczne.

Teoria ta opiera się na analizie statystycznej i danych pochodzących z testów na inteligencję oraz uwzględnia wyniki badań neuropsychologicznych. Zgodnie z teorią CHC, każdy człowiek posiada unikalny profil inteligencji, który jest wynikiem interakcji między genetyką, środowiskiem i nauką. Teoria ta jest szeroko stosowana w dziedzinie psychologii i edukacji, pomagając w zrozumieniu indywidualnych różnic w zdolnościach i uczeniu się.

Niezależnie od tego, która teoria jest uważana za najbardziej prawdziwą, wszystkie one zgadzają się co do jednego – inteligencja jest złożonym zjawiskiem i trudno ją zdefiniować oraz zmierzyć w sposób jednoznaczny. Testy na inteligencję są jednym ze sposobów, w jakie można próbować określić poziom inteligencji u jednostki, ale nie są one jedynymi czynnikami, które należy brać pod uwagę.

Rodzaje testów na inteligencję

Istnieje wiele różnych testów na inteligencję, które pozwalają uzyskać wyobrażenie o poziomie naszego IQ (ang. intelligence quotient – iloraz inteligencji). Poniżej znajdziesz kilka z najbardziej znanych i często stosowanych rodzajów testów:

 1. Testy ogólnej inteligencji: są to testy, które mierzą inteligencję jako całość, biorąc pod uwagę różne aspekty takie jak zdolność do uczenia się, rozwiązywania problemów, przyswajania informacji i myślenia abstrakcyjnego.
 2. Testy specyficznych zdolności: te testy mierzą konkretne zdolności, takie jak matematyka, język, muzyka i inne.
 3. Testy emocjonalnej inteligencji: te testy mierzą zdolność do rozumienia i regulacji własnych emocji, jak również do zrozumienia emocji innych ludzi.
 4. Testy percepcji: te testy mierzą zdolność do postrzegania i interpretacji informacji zmysłowych.
 5. Testy kreatywności: te testy mierzą zdolność do tworzenia i generowania nowych pomysłów.

To tylko niektóre z najważniejszych rodzajów testów na inteligencję. Ważne, aby pamiętać, że żadne z nich nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić naszej inteligencji, ale wszystkie one pozwalają nam uzyskać wyobrażenie o naszych zdolnościach i potencjale. Testy na inteligencję są często stosowane w celach diagnostycznych, edukacyjnych i zawodowych. Mogą być również używane do określenia potencjału i predyspozycji dla określonych zawodów lub dziedzin.

Skala inteligencji Bineta-Simona – pierwsze współczesne próby zmierzenia poziomu inteligencji

Skala inteligencji Bineta-Simona, znana również jako Skala Bineta, to jedna z pierwszych skal do mierzenia poziomu inteligencji. Zaprojektowana została przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta i jego współpracownika Théodora Simona. Opublikowana w 1905 roku była pierwszym narzędziem, które mierzyło inteligencję w taki sposób, aby uwzględniało rozwijającą się naturę dziecka i pozwalało na odróżnienie dzieci z trudnościami rozwojowymi od tych, które rozwijają się prawidłowo. Obecnie skala Bineta nie jest już używana jako narzędzie do diagnozowania zaburzeń rozwojowych, ale pozostaje ważnym punktem odniesienia w historii psychometrii.

Test inteligencji WAIS

Skala Inteligencji Wechslera (WAIS) to jeden z najbardziej powszechnie stosowanych testów inteligencji u osób dorosłych. Został opracowany w 1955 roku przez Davida Wechslera, aktualnie jest to czwarta generacja tej skali. WAIS składa się z kilku subtestsów, które mierzą zarówno umiejętności werbalne jak i pozawerbalne, takie jak pamięć, zdolność do rozumowania i zdolność do rozwiązywania problemów. WAIS jest używany w wielu różnych dziedzinach, w tym w diagnostyce i badaniach naukowych, w ocenie kwalifikacji zawodowych i w ocenie kwalifikacji do pracy.

Interpretacja wyników testów na inteligencję

Wynik testu na inteligencję może być interpretowany na kilka sposobów, w zależności od kontekstu i rodzaju testu. W niektórych przypadkach, wynik jest oceniany w stosunku do normy, co pozwala na uzyskanie wskaźnika inteligencji w skali IQ. W innych przypadkach, wynik jest interpretowany jako tendencja do pewnych zachowań i cech, np. zdolność do logicznego myślenia, zdolność do rozwiązywania problemów, zdolność do przyswajania wiedzy itp.

Ważne jest, aby pamiętać, że wynik testu na inteligencję nie jest jedynym miernikiem inteligencji i nie powinien być traktowany jako jedyny wskaźnik sukcesu i potencjału człowieka. Inne czynniki, takie jak determinacja, pasja, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i inne, są równie ważne i powinny być uwzględniane przy ocenie potencjału i sukcesu jednostki.

Rezultaty testów na inteligencję powinny być traktowane jako wyłącznie jedno z wielu narzędzi służących do oceny potencjału i talentów jednostki. Ważne jest, aby interpretować wynik w kontekście indywidualnych cech i okoliczności, a także być świadomym jego ograniczeń i nie traktować go jako jedynego miernika inteligencji i sukcesu.

Zastosowanie testów na inteligencję

Testy na inteligencję są często stosowane w różnych dziedzinach, w tym w rekrutacji pracowników, w doradztwie zawodowym oraz w diagnozowaniu trudności w uczeniu się.

W rekrutacjach, testy na inteligencję są stosowane, aby określić potencjał i zdolność kandydata do nauki i rozwoju w danej roli. Bardzo często możemy również spotkać się z testami na inteligencję w takich profesjach jak kierowca, maszynista, kontroler lotu czy służby mundurowe.

W doradztwie zawodowym, testy na inteligencję pomagają w wyborze najodpowiedniejszej ścieżki kariery, biorąc pod uwagę indywidualne zainteresowania i umiejętności.

W diagnozowaniu trudności w uczeniu się, testy na inteligencję pozwalają lepiej zrozumieć, jak dana osoba przyswaja informacje i umożliwiają lepsze dostosowanie strategii edukacyjnych do potrzeb ucznia. Należy pamiętać, że testy na inteligencję powinny być tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a nie jedynym kryterium.

Wyniki testów na inteligencję powinny być interpretowane jako wskaźnik potencjału, a nie jako ostateczny werdykt o umiejętnościach i zdolnościach danej osoby.

Test na inteligencję MENSA

Testy Mensa to standardowe testy inteligencji, które są używane do selekcji członków Mensy International. Mensa jest międzynarodową organizacją, której członkowie cechują się wysokim poziomem inteligencji. Aby zostać członkiem Mensy należy przystąpić do testu na inteligencję  i uzyskać w nim wynik umieszczający osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji.

Testy różnią się między poszczególnymi jednostkami Mensy. Są one jednak rotacyjnie wymieniane w celu uniknięcia efektu Flynna (coroczny wzrost poziomu inteligencji w społeczeństwie), a także w celu uniknięcia podchodzenia do tego samego testu parokrotnie. Organizacja ta działa na całym świecie i umożliwia swoim członkom spotkania, wymianę doświadczeń i udział w różnego rodzaju projektach i działaniach.

Podsumowanie

Testy na inteligencję są ważnym narzędziem pozwalającym na określenie potencjału intelektualnego i zdolności poznawczych danej osoby. Istnieje wiele rodzajów testów, które koncentrują się na różnych aspektach inteligencji, takich jak zdolności matematyczne, językowe i przestrzenne. Teorie inteligencji, takie jak teoria wielorakich inteligencji Howarda Gardnera, wskazują, że istnieje wiele różnych typów inteligencji, a testy na inteligencję są ważne w identyfikacji tych zdolności.

Interpretacja wyników testów na inteligencję z kolei jest ważna, ponieważ może pomóc osobom lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, co może mieć wpływ na ich karierę, naukę i codzienne życie. Zastosowanie testów na inteligencję jest szerokie, od szkół i pracy po branże medyczne i rekrutacyjne. Jeżeli nie robiliśmy do tej pory testu na inteligencję, warto w formie zabawy spróbować rozwiązać taki test, co pozwoli nam na lepsze poznanie samego siebie.

Powiązane artykuły

Back to top button